Strona sołecka
Zakup preferencyjnego węgla 2023

Zakup preferencyjnego węgla 2023

Gmina Zławieś Wielka informuje, że od dnia 2 stycznia do 3 marca 2023 r. można składać  wnioski o  preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe na 2023 rok.

Do zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 i 1967).

Wnioski o preferencyjny zakup węgla składa się na piśmie w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej przy ul. Handlowej 7, 87-134 Zławieś Wielka, pokój nr 7 lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej. Wniosek o zakup złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej: ePUAP/w11bvlm80l/SkrytkaESP.

Szczegóły oraz wzory dokumentów dostępne na stronie Urzędu Gminy: Zakup preferencyjnego węgla 2023

Close Menu