Strona sołecka

Sprawozdanie z zebrania mieszkańców Sołectwa Skłudzewo

W dniu 28 sierpnia 2011 r. odbyło się spotkanie mieszkańców naszego sołectwa. W zebraniu udział wzięli: Wójt Gminy Jan Surdyka, Przewodnicząca Rady Gminy w Złejwsi Wielkiej Małgorzata Kutnik, Radny Rady Gminy w Złejwsi Wielkiej Bogdan Pawłowski i 50 mieszkańców sołectwa Skłudzewo.

Fundusz sołecki
Głównym tematem było rozdysponowanie środków funduszu sołeckiego na rok 2012 w kwocie 13196,78 zł. Na podstawie wniosku przegłosowanego przez mieszkańców pieniądze zostaną przeznaczone na dobudowanie przybudówki do istniejącej świetlicy.

Kanalizacja
Zgodnie z informacją przekazaną przez Wójta Gminy, w najbliższym czasie zostaną podłączone przepompownie do istniejącego systemu kanalizacji. Koszty przyłączenia do sieci kanalizacyjnej wynosić będą 1200 zł, opłata zostanie pobrana na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Urzędem Gminy a odbiorcą. Według oświadczenia Pana Wójta, urządzenia po 5 latach przechodzą na własność użytkownika. Zaleca się zamontowanie drugiego licznika wody w miejscach poboru z których woda nie będzie odprowadzana do kanalizacji (obory, ogrody itp), da to możliwość obliczenia opłat za kanalizację zgodnych ze stanem faktycznym (korzystniejsze dla odbiorcy).

Wodociąg i hydranty
Wójt poinformował, że będą sprawdzane wszystkie przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej w celu wyeliminowania poboru wody poza licznikiem. W najbliższym czasie zostaną zamontowane głowice pomiarowe do montowania na hydrantach. Umożliwi to ewentualny opomiarowany pobór większej ilości wody z hydrantów (np. na polu do oprysków bez konieczności przejazdów do miejsca zamieszkania).

Świetlica sołecka (z remizą)
W najbliższym czasie zostanie podjęta Uchwała Rady Gminy, normalizująca od przyszłego roku przepisy działania świetlic wiejskich/OSP. Jednostki te będą miały umocowanie prawne przy GOKiS w Złejwsi Małej, który będzie koordynował ich pracę oraz umożliwiał zgodne z prawem rozliczenia finansowe. Pieniądze zarobione przez świetlice będą odprowadzanie do Urzędu Gminy. Fundusze po zaewidencjonowaniu i rozliczeniu z Urzędem Skarbowym będą rozdysponowane zgodnie z przepisami na potrzeby placówek.

Wieś Gierkowo
Padła prośba od mieszkańców Gierkowa o interwencję w sprawie placu zabaw dla dzieci. Chodzi o zabezpieczenie boiska oraz ewentualną rozbudowę placu. Wójt obiecał przysłanie pracownika w celu rozpoznania sytuacji i możliwości.

Inne poruszone sprawy
Padły prośby o wykoszenie poboczy niektórych dróg na terenie sołectwa. Ewentualne miejsca do uporządkowania, wykoszenia mogą być zgłaszane na bieżąco do Sołtysa.

Padły też prośby o założenie spowalniaczy na drodze Skłudzewo-Stanisławka i znaków ograniczenia prędkości na drodze Skłudzewo-Bolumin.

Informacje „ogólnogminne”
Służba zdrowia
Z powodu złego funkcjonowania służby zdrowia na terenie naszej gminy, prowadzone są przez prawników działania zmierzające do zmiany lub unieważnienia umowy zawartej z Firmą MEDIC.

Osoby niepełnosprawne w Gminie
Rozważany jest projekt utworzenia punktu przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych z naszej gminy. Kolejnym pomysłem jest zakupienie samochodu przystosowanego do transportu dzieci niepełnosprawnych w celu pomocy w dowozie do lekarza lub rehabilitację.

Sprawy finansowe Gminy
Wójt Gminy przekazał skróconą informację o stanie finansowym Gminy, informując między innymi o dużych zobowiązaniach finansowych. Zobowiązania Gminy to min.: opłaty związane ze stratami w wodociągach ok 1 miliona 200 tys. zł., opłaty za przejęte drogi w terenach budowlanych. Równocześnie Gmina prowadzi kosztowne inwestycje: budowa świetlicy terapeutycznej w Złejwsi Wielkiej (plany bez infrastruktury), budowa przepompowni w Czarnowie. Równocześnie z powodu zaniedbań utracono dofinansowanie do Wiejskiego Domu Kultury w Górsku. Kolejnym poważnym problemem Gminy jest obowiązek zapewnienia lokali mieszkaniowych około 30 rodzinom.

Sprawozdanie sporządzono na podstawie:
„PROTOKÓŁ
z zebrania mieszkańców Sołectwa Skłudzewo Gminy Zławieś Wielka
odbytego w dniu 28 sierpnia 2011r. w sprawie podziału środków finansowych funduszu sołeckiego”
oraz notatek własnych.

Pełen Protokół do wglądu w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka lub u Sołtysa

Close Menu