Strona sołecka

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2020 roku.

Od 1 kwietnia 2020 r. nowa metoda opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych nieruchomość oraz stawki tej opłaty tj.:

Stawki opłaty, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny:

1) 21,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej, w  przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje od 1 do 5 osób;

2) 19,00 zł od osoby zamieszkałej, w przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje powyżej 5 osób.

Stawki podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych*:

1) 63,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej, w przypadku gdy na  nieruchomości zamieszkuje od 1 do 5 osób;

2) 57,00 zł od osoby zamieszkałej, w przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje powyżej 5 osób.

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Zwolnienie z bio czyli ustawowe zwolnienie z części opłaty za odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy  kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym to kwota 0,50 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Zwolnienie to obowiązywać będzie  od  1 lipca 2020 r.

Źródło (oraz pełen tekst): https://www.zlawies.pl/8658,oplaty?tresc=56908

Wzór deklaracji: https://www.zlawies.pl/8670,wzor-deklaracji

Close Menu