Strona sołecka
Utrudnienia w ruchu na DW 546

Utrudnienia w ruchu na DW 546

Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, iż w związku z remontem nawierzchni na DW 546 do dnia 24.09.2022 r. wystąpią utrudnienia w ruchu

16-27.08.2022 ruch wahadłowy w km

0+200-0+532L

1+134-1+540L

29.08-10.09.2022 ruch wahadłowy w km

               0+532-0+840L

               1+540-2+130L

               2+450-3+000L

               3+500-3+900L

12.09-24.09.2022 ruch wahadłowy w km

               0+840-1+134L

               2+130-2+450L

               3+000-3+500L

               3+900-4+200L

W miarę możliwości ruch wahadłowy będzie ograniczany do niezbędnego minimum tylko na odcinkach, na których będą odbywały się roboty. Powyższe może ulec zmianie o kilka dni w zależności od warunków atmosferycznych. Remont nawierzchni na prawej stronie DW 546 planowany jest od dnia 26.09.2022 r.

Droga wojewódzka nr 546 komunikuje szereg miejscowości położonych na terenie gminy Zławieś Wielka oraz Łubianka. Stanowi ważne połączenie pomiędzy drogą krajową nr 80(Bydgoszcz-Toruń)  i drogą wojewódzką nr 553 (Toruń-Wybcz).

W tym roku przebudowany zostanie 5-kilometrowy odcinek od drogi krajowej nr 80 do Rzęczkowa. Za prace budowlane odpowiadać będzie firma Strabag, która w przetargu złożyła najkorzystniejszą ofertę. Przebudowa kosztować będzie budżet województwa 11,5 mln złotych. Po odbiorach zadanie będzie objęte długą, 6-letnią gwarancją.

Duży zakres prac

W zakres inwestycji wchodzi szereg prac, które mają poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, kierowców, oraz komfort przejazdu. To między innymi ułożenie nowych warstw nawierzchni i remont krawędzi drogi. Jezdnia będzie wzmocniona do przenoszenia większych obciążeń (rzędu 115kN/oś) i zyska jednakową szerokość – 6 metrów. Wyremontowane zostaną zatoki autobusowe i perony. Poza tym zaplanowani umocnienie poboczy, regulację wpustów, oczyszczenie kolektorów kanalizacji deszczowej i rowów odwodnieniowych oraz  korekty skrzyżowań z drogami niższego rzędu. Na koniec trasa zyska trwałe oznakowanie poziome.

Szereg inwestycji już zrealizowanych

W poprzednich latach na całej drodze zrealizowano szereg innych inwestycji: przebudowę odcinka w Bierzgłowie, przebudowę odcinka Bierzgłowo-Łubianka, budowę ronda w Łubiance. Dzięki współpracy z gminami w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej powstały chodniki w Rzęczkowie oraz Złejwsi Wielkiej i Małej. Porozumienie z samorządem lokalnym umożliwiło również budowę dużego parkingu w Łubiance i ścieżki rowerowej z Łubianki do Bierzgłowa.

Źródło informacji:
https://www.zlawies.pl/8920,wszystkie-aktualnosci?tresc=58327
Parz również: http://zdw-bydgoszcz.pl/ze-zlejwsi-wielkiej-do-rzeczkowa-nowa-droga/

Close Menu