Strona sołecka
Plan ogólny gminy Zławieś Wielka

Plan ogólny gminy Zławieś Wielka

Urząd Gminy opublikował OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Zławieś Wielka.

Rada Gminy Zławieś Wielka podjęła uchwałę nr LXIV/427/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Zławieś Wielka.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu ogólnego gminy.

Wnioski należy składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. poz. 2509). /wzór formularza dostępny jest pod linkiem https://bip.zlawies.pl/2409/432/plan-ogolny-gminy-zlawies-wielka.html / 

Stosowne wnioski należy składać na adres i w siedzibie Urzędu Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków  komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres mailowy: [email protected] – w terminie do dnia 16 września 2024 r. (włącznie).

Wniosek musi zawierać  imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej (o ile taki posiada)  wnioskodawcy, a także wskazanie, czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Wnioskodawca może także podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak: adres do korespondencji lub numer telefonu.

Close Menu