Strona sołecka

Wchodząc i przebywając na terenie uroczystości organizowanych przez OSP Skłudzewo oraz Sołectwo Skłudzewo

wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twojego wizerunku

KLAUZULA INFORMACYJNA
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku osoby  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Sołtys Sołectwa Skłudzewo.  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby Urzędu Gminy Zławieś Wielka z dopiskiem „Sołtys Sołectwa Skłudzewo”: ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, e-mailowo: [email protected], telefonicznie 533 308 497

 1. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO w związku z:
  przetwarzane będą w celu promocji uroczystości, wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz innych organizowanych przez administratora.
 2. Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz współpracujących z administratorem są nimi np.: portale społecznościowe, mass media, publikatory prasowe oraz internetowe, sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  Twoje dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
  Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
  1. do czasu cofniecie przez Ciebie zgody, nie dłużej jednak niż 3 lata od zakończeniu wydarzenia organizowanego przez administratora,
  2. do przedawnienia roszczeń.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
  1. Dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
  2. Sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  3. Usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
   • wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
   • dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem.
 5. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, zarówno po zakończeniu wydarzenia jak i w trakcie jego trwania. Może także poinformować osobę, która ze strony administratora nagrywa film lub wykonuje zdjęcia, o tym, że nie chcesz być fotografowana. Jeżeli nie wyrazisz swojej zgody administrator, nie będzie mógł wykorzystać wizerunku do promocji swojego przedsięwzięcia
 6. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób zapraszanych na uroczystości, wydarzenia kulturalne, sportowe i inne

Klauzula dotyczy także danych osobowych osób odwiedzających witrynę skludzewo.eu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych będzie Sołtys Sołectwa Skłudzewo
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres siedziby Urzędu Gminy Zławieś Wielka z dopiskiem „Sołtys Sołectwa Skłudzewo”
  ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
 2. e-mailowo: [email protected]
 3. telefonicznie 533 308 497

 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  w celu wykonywania zadań realizowanym przez administratora w interesie publicznym jakim jest promocji uroczystości, wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz innych organizowanych przez administratora. 
 2. Dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, sądy, organy ścigania, podmioty kontrolujące administratora  oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.                                                                    
  Dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.                                                 

  Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

  Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, nie dłużej jednak niż 3 lata od  zakończeniu wydarzenia organizowanego przez administratora    lub do przedawnienia roszczeń.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
  1. dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
   • dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 4. Ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
  1. Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  2. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  5. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i przebieg postępowania w sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 5. Przetwarzanie danych jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator.
 6. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Close Menu