Strona sołecka

1. W ramach pracy Mobilnego Punktu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, w dniach: 31 sierpnia, 05 października i 07 grudnia bieżącego roku, występuje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej i socjalnej. Zainteresowane osoby muszą wcześniej zgłosić swoje przybycie u pracownika socjalnego Tel. 531-083-514 celem ustalenia godziny wizyty. Prawnik przyjmuje w pomieszczeniu świetlicy integracyjnej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28 ( w budynku siedziby GOPS),

2. W Punkcie konsultacyjnym przy GOPS w Złejwsi Wielkiej, można zapisać się do terapeutki w sprawach dotyczących własnej osoby bądź członka rodziny ( również dziecka), którzy wymagają wsparcia terapeutycznego bądź porady psychologicznej z powodu uzależnień, problemów opiekuńczo-wychowawczych bądź przemocy domowej. Wcześniej należy się zarejestrować pod nr 607879902, bezpośrednio u psychoterapeuty- p. Dominiki Łęckiej.

3. W przypadku występowania w rodzinie problemów z uzależnieniami ( alkohol, narkotyki, dopalacze), występuje także możliwość zgłoszenia się o poradę do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej. W tym celu problem należy zgłosić pracownikowi socjalnemu w godzinach pracy ośrodka pod wyżej podany nr telefonu.

4. W przypadku występowania przemocy w rodzinie ( fizycznej, psychicznej, ekonomicznej lub seksualnej), zgłoszenia należy dokonywać przede wszystkim podczas interwencji policji, a także jeśli interwencji nie było, zgłaszać się po poradę do pracownika socjalnego przy GOPS w Złejwsi Wielkiej, dzielnicowego, członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Zlejwsi Wielkiej bądź u pedagoga szkolnego ( jeśli problem dotyczy małoletnich dzieci w wieku szkolnym),

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej od sierpnia 2015r . przyjmuje wnioski osób chętnych do przyznania dzieciom uczęszczającym do szkoły pomocy w postaci zapewnienia gorącego posiłku. W przypadku rodzin, których dochód na osobę nie przekracza kwoty 684zł netto, obiady przysługują bezpłatnie. Szczegółowe informacje można uzyskać u pracownika socjalnego w godzinach pracy ośrodka.

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej zapewnia chorym lub niepełnosprawnym dzieciom pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, prowadzonych przez specjalistów: psychoterapeutę, pedagoga specjalnego, logopedę, terapeuty zajęciowego, prowadzonych w środowisku domowym

Warunkiem uzyskania pomocy jest zaświadczenie lekarza psychiatry bądź neurologa, potwierdzającego konieczność zapewnienia dziecku w/w form wsparcia oraz brak możliwości zapewnienia usług przez placówki oświatowe bądź organizacje pozarządowe,

7. Osoby chore, niepełnosprawne, wymagające zapewnienia usług opiekuńczych z powodu braku rodziny bądź braku możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę, mogą uzyskać wsparcie w postaci usług opiekunki środowiskowej. Warunkiem uzyskania pomocy jest posiadanie zaświadczenia lekarza pierwszego kontaktu potwierdzającego konieczność zapewnienia osobie chorej opieki ze strony osób drugich, oraz potwierdzenie przez pracownika socjalnego faktu braku możliwości podjęcia się opieki ze strony członka rodziny ( który w pierwszej kolejności jest zobowiązany do świadczenia pomocy osobie najbliższej). W przypadku osób posiadających dochód, po stronie osoby objętej pomocą lub rodziny, leży obowiązek partycypowania w kosztach sprawowanych usług, zgodnie z tabela odpłatności, uchwalonej przez radę gminy Zławieś Wielka. Na dzień dzisiejszy 1 godź. usług stanowi wartość: 10,42zł.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u pracownika socjalnego w godzinach pracy ośrodka.

8. Osoby niepełnosprawne ( a dzieci poprzez swoich przedstawicieli ustawowych), mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach rehabilitacji społecznej.

Dla Powiatu Toruńskiego – do obrębu którego należy Gmina Zławieś Wielka, zadania realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 ( budynek przylegający do Starostwa Powiatowego w Toruniu).

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne w 4 głównych obszarach:

1. Likwidacja barier architektonicznych:

Wsparcie można otrzymać na adaptację łazienki. Dofinansowaniem ze środków Funduszu może być objęty zakup urządzeń ( wraz z montażem) lub wykonanie usług w zakresie likwidacji barier architektonicznych.

Pomocy udziela się wyłącznie w celu dostosowania istniejącej już łazienki na potrzeby osoby niepełnosprawnej.

Pomoc przyznaje się w pierwszej kolejności osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

Wymagane dokumenty: akt własności lokalu lub umowa najmu wraz ze zgodą właściciela lokalu na takowe prace, kosztorys prac, szkic pomieszczenia oraz zaświadczenie lekarza specjalisty z zaleceniami przeprowadzenia prac związanych z likwidacją bariery architektonicznej.

Uwaga! W stosunku do tego obszaru nie ma zastosowania kryterium dochodowe.

2. Likwidacja barier w komunikowaniu się.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne z problemem mowy, słuchu oraz poruszające się na wózkach inwalidzkich. Dofinansowaniu podlegają m.in. aparaty słuchowe oraz komputery. Głównym dokumentem jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające rodzaj niepełnosprawności, ze wskazaniem jakiemu celowi ma służyć likwidacja bariery.

3. Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Wymagane m.in. dokumenty: zaświadczenie lekarza specjalisty w zakresie potrzeby prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych, przy użyciu wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego (np. balkonik, wózek, łóżko rehabilitacyjne) oraz dwie oferty cenowe sprzętu.

4. Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy 14-to dniowe, mające na celu poprawę kondycji psychofizycznej oraz społecznej osoby niepełnosprawnej.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie skierowania na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza prowadzącego .

We wszystkich tych obszarach dofinansowaniu nie podlegają koszty realizacji zadania poniesione przed przyznaniem dofinansowania i podpisaniem umowy, jak również nie ma możliwości refinansowania turnusów, w których wnioskujący już uczestniczył.

Wnioski o przyznanie dofinansowania na konkretny obszar można pobierać ze strony internetowej PCPR Toruń – Biuletyn Informacji Publicznej, link PFRON- rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych lub osobiście w siedzibie PCPR Toruń ul. Towarowa 4-6, jak również w siedzibie GOPS w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28.

Uwaga! Podane informacje wskazują jedynie główne obszary i najważniejsze z dokumentów, niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie. Przed kompletowaniem dokumentacji prosi się o wcześniejszy kontakt z pracownikiem PCPR Toruń – p. Karoliną Gorczyńską, tel. 56 662-87-61, która udzieli szczegółowych informacji w tym temacie.

Zobacz też informacje na stronie Urzędu Gminy: Zakres pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Close Menu